Sunday, August 11, 2013

Thiết lập IP tĩnh cho cho centos

1, Để xác định địa chỉ ip và các network interface ta dùng command:
Ifconfig –a
2, Để xem những thiết bị được kết nối vào computer từ IRQ 1 – IRQ 15 :
Cat /proc/interrupts
3, Thiết lập địa chỉ ip tạm thời cho một card mạng eth0 ta dùng command sau :
Ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 up
4, Cấu hình IP tĩnh cho card mạng eth0 ta tiến hành sửa files /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
BROADCAST=192.168.1.255
NETWORK=192.168.1.0
Sau khi cấu hình xong tiến hành save lại và khởi động card mạng để nhận địa chỉ ip mới.
service network restart
5, Cấu hình nhiều ip cho một card mạng (card mạng ảo) : tạo một files ifcfg-eth0:1 có nội dung như sau :
DEVICE=eth0:1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.1.99
NETMASK=255.255.255.0
Để card mạng ảo này ta cần phải dùng
service network restart
6, Cấu hình gán hostname cho Centos .Chỉnh sửa files /etc/hosts với nội dung như sau
127.0.0.0 localhost qhoa.com
7, Cấu hình định tuyến tĩnh (static route) :
Cấu hình thiết lập địa chỉ gateway mặc định
route add default gw 192.168.1.1
Tạo một tuyến đường đi tới mạng 10.0.0.0/24 qua gateway 192.168.1.254
route add 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.254 eth0
8, Cấu hình DNS client cho centos . Ta tiến hành chỉnh sửa files /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220