Wednesday, August 14, 2013

Chỉnh local time cho vps

mv /etc/localtime /etc/localtime.old
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
rdate -s rdate.cpanel.net
Nếu gặp lỗi khi chạy rdate, thì install rdate:
yum -y install rdate

File script nào có sử dụng hàm getdate() thì anh gọi thêm hàm này ở đầu:

date_default_timezone_set ("Asia/Saigon");
Cách đơn giản hơn nếu anh được phép sửa file php.ini thì đặt thêm biến date.timezone vào:

date.timezone = "Asia/Saigon"
date.default_latitude = 10.75
date.default_longitude = 106.6666667