Friday, August 2, 2013

Sưu tập lệnh linh tinh

1.Xem service nào đang sử dụng port
getent services <port>

2.Xem trạng thái tất cả dịch vụ:
service --status-all hay ps -A
3.Xem các gói phần mềm đã cài
yum grouplist
chkconfig --list | grep :on
4.