Wednesday, September 25, 2013

CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ?

.PHP handler là gì ?

Khi chạy một site PHP, server phải cần thông dịch PHP và tạo ra trang web khi người dùng truy cập vào. Tùy vào từng người dùng, thời gian địa điểm mà webiste có thể được tạo ra khác nhau. Code PHP được phiên dịch dựa vào bộ thư viện PHP như PHP4 và PHP5. PHP handler sẽ điều khiển quá trình những gì load lên từ bộ thư viện PHP

Có nhiều PHP Handler hiện nay được sử dụng như DSO, CGI, SuPHP, FastCGI.Mỗi handler có những tác động đến performance của Apache khác nhau bởi vì nó xác định Apache sẽ dùng PHP như thế nào.

Có một vấn đề quan trọng là tùy thuộc vào tình hình (máy chủ, CPU, Ram, Nhu cầu, mục đích) mà chúng ta sẽ chọn handler thích hợp. Không có handler nào hoàn toàn tốt hơn cái nào. Vì vậy phải lựa chọn cho phù hợp.

Hiện tại thì FastCGI đang được dùng khá phổ biến.

Sau đây sẽ đề cập tổng quan về tất cả các PHP Handler. So sánh hiệu năng của các handler này.

2. Danh sách các PHP Handler

++ DSO

Được biết như là mod_php. Mặc dù được xem như là một phiên bản cấu hình cũ nhưng mặc nhiên nó là Handler nhanh nhất. Nó chạy PHP như một Apache Module. Điều đó có nghĩa là các PHP Script sẽ chạy dưới quyền của Apache user. Đó là user 'nobody'.'

DSO có 2 điểm yếu:

a> Tất cả file được tạo ra từ PHP script sẽ được sở hửu bổi user 'nobody'. Chúng không có khả năng đọc được từ Web. Điều này khá phổ biến với người dùng Wordpress. Nếu họ dùng tính năng upload file thông qua Wordpress interface hay dùng tính năng auto update thì sẽ bị fail với DSO.

b> Về vấn đề bảo mật. Việc tạo file sẽ dưới danh nghĩa người dùng 'nobody'. Nếu một hacker tìm được một lổ hổng trong PHP script, họ có thể thực thi một file cùng một quyền hạn như những file hệ thống mà được đánh dấu sở hữu là 'nobody'. Điều này làm hacker có khả năng chỉnh sửa các file hệ thống khác. Để chống lại điều này thì phải thường xuyên update PHP lên các phiên bản mới nhất.

++ CGI

CGI handler sẽ chạy PHP script như một CGI module. Nó vẫn chạy tiến trình PHP dưới danh nghĩa của user 'nobody'. CGI được xem như là một hình thức dự phòng khi DSO không có hiệu lực. Phương pháp này không nhanh cũng không an toàn, dù cho SuExec có được bật hay không.

++SuPHP

SuPHP cũng chạy PHP như CGI module. Nó khác với CGI là khi PHP scripts được gọi từ web Server sẽ được chạy dưới quyền của user sở hữu PHP scripts đó. suPHP thông thường là một handler mặc định và được khuyến cáo bởi cPanel để chạy PHP bởi vì bạn sẽ có thể thấy user nào đang chạy đoạn PHP script.

SuPHP có một điểm lợi là khi bạn sử dụng công cụ upload file lên website của bạn, các file này sẽ được phân đúng quyền hạn của user đó. Upload và một vài tính năng khác của WordPress không hoạt động nếu không sử dụng suPHP hoặc FastCGI

SuPHP cũng cung cấp một lợi thế bảo mật hơn là DSO hay CGI. Tất cả những PHP Scripts không thuộc một user cụ thể nào đó sẽ không thể nào thực thi được hoặc user này sẽ không thể nào thực thi được các PHP Scripts của user khác. Điều này có nghĩa là khi một tài khoản nào đó bị đánh cắp, các scripts cũng không thể nào lây lan sang các tài khoản khác được.

Điểm yếu của suPHP là sử dụng CPU cao. Thêm vào đó, bạn không thể sử dụng Opcode Cache (như xCache) với suPHP. Khi sử dụng suPHP nếu CPU load cao bạn có thể chuyển lại dùng DSO hoặc FastCGI.
++FastCGI

FastCGI là một giải pháp thay thế có hiệu suất cao thay cho CGI. Nó giống suPHP ở chỗ sẽ chạy PHP Script dưới quyền sở hữu PHP Scripts đó. Điểm khác là FastCGI sẽ chạy ít tốn tài nguyên CPU hơn và đạt tốc độ gần bằng DSO. FastCGI sử dụng được opcode cacher như eAccelerator để load web nhanh hơn.

Điểm yếu của FastCGI là sử dụng Ram nhiều. Nếu muốn có tốc độ nhanh và bảo mật tốt ít tốn CPU, ta có thể xem xét sử dụng FastCGI.
 

Apache benchmark review

Các thành phần cần thiết cho việc bảo mật : firewall , IDS, DNS, Network branch security…
 • Phải có các policy cho nhân viên trong công ty, cũng như là cho website
 • Bảo mật cơ sở hạ tầng website bằng cách kiểm soát các luồn truy cập bằng firewall, router, switch
 • Xây dựng hệ thống IDS để theo dõi việc tấn công vào web server
 • Xây dựng hệ thống load balancing để tăng độ chịu lỗi và khả năng chống DDos
 • Theo dõi và kiểm soát disk space, log rotation
 • Thông tin đăng ký của domain không được liên quan đến các thông tin cá nhân nhằm giảm thiểu việc bị tấn công thông qua Social Engineering, war dialing và brute force
 • Domain name service phải được bảo mật, tránh bị tấn công theo phương pháp domain hi-jacking thông qua cache poisoning
 • Bảo mật ở tầng OS : giảm thiểu tối đa các dịch vụ listen trên network services, update OS và tuning lại các cấu hình dịch vụ (ko để mặc định)
 • Hướng dẫn DEV viết code một cách an toàn
Level 1 Apache benchmark settings :
 • Cài đặt apache từ các gói precompiled
 • Cài đặt gói modSecurity
Vì sao nên cài đặt gói security Core rule
 • Security Core Rule Set (SCRS) được tối ưu hóa cho performance
 • Độ tin tưởng cao
 • Được test trên môi trường thực với lượng traffic lớn
 • Được phát triển để tự động phát hiện các loại tấn công thường xảy ra, và do không viết để ngăn chặn 1 loại tấn công cụ thể nào nên SCRS có performance cao hơn, dễ sử dụng hơn và đòi hỏi update ít hơn.
 • Dễ cài đặt và sử dụng (plug & play)
Các công nghệ sử dụng trong mod_security :
Tuân thủ giao thức HTTP :
 • validation http request : chỉ có những request hợp lệ mới được đi qua
 • loại bỏ những request bất thường
 • giới hạn size của giao thức http để chống buffer overfloaw
 • áp dụng policy cho http, chỉ cho các request hợp lý với các method, content và extension đi vào (chống sql injection)
For apache config :
 • minimize httpd.conf file
 • chỉ enable các module cần sử dụng
 • tạo user riêng để chạy apache :# groupadd apache
  # useradd apache -g apache -d /dev/null -s /sbin/nologin
 • OS root directory access denied :<Directory />
  Options None
  AllowOverride None
  deny from all
  </Directory>
 • Restrict request methods :<LimitExcept GET POST OPTIONS>
  Deny from all
  </LimitExcept>
 • Restrict HTTP Protocol Version :SetEnvIf REQUEST_PROTOCOL ^HTTP/(0\.9|1\.[01])$ valid_protocol=1
  <Directory “/var/www/html”>
  Order allow,deny
  Allow from env=valid_protocol
  Options None
  AllowOverride None
  </Directory>
 • Restrict File Extensions :<FilesMatch
  “\.(?:c(?:o(?:nf(?:ig)?|m)|s(?:proj|r)?|dx|er|fg|md)|p(?:rinter|ass|db|
  ol|wd)|v(?:b(?:proj|s)?|sdisco)|a(?:s(?:ax?|cx)|xd)|d(?:bf?|at|ll|os)|i
  (?:d[acq]|n[ci])|ba(?:[kt]|ckup)|res(?:ources|x)|s(?:h?tm|ql|ys)|l(?:ic
  x|nk|og)|\w{,5}~|webinfo|ht[rw]|xs[dx]|key|mdb|old)$”>
  Deny from all
  </FilesMatch>
 • Denial of Service Prevention Tuning :Timeout 10
  KeepAlive On
  KeepAliveTimeout 15
  AcceptFilter http data
  AcceptFilter https data
 • Buffer Overflow Protection Tuning :# Maximum size of the request body.
  LimitRequestBody 10000
  # Maximum number of request headers in a request.
  LimitRequestFields 40
  # Maximum size of request header lines.
  LimitRequestFieldSize 100
  # Maximum size of the request line.
  LimitRequestLine 500
 • implementing ssl connection
 • Software Information Leakage Protection :# Reveal full identity (standard Apache directive)
  ServerTokens Prod
  ServerSignature Off
 •  Logging :LogLevel notice
  ErrorLog /var/log/httpd/error_log
  LogFormat “%h %l %u %t \”%r\” %>s %b \”%{Accept}i\” \”%{Referer}i\”
  \”%{User-Agent}i\”" combined
  CustomLog /var/log/httpd/access_log combined
 • Remove Default Content
 • Updating Ownership and Permissions :# chown -R root:root /usr/local/apache2
  # find /usr/local/apache2 -type d | xargs chmod 755
  # find /usr/local/apache2 -type f | xargs chmod 644
 • Monitor Vulnerability Lists

Monday, September 23, 2013

Friday, September 20, 2013

LS Command

ls – Unix users and sysadmins cannot live without this two letter command. Whether you use it 10 times a day or 100 times a day, knowing the power of ls command can make your command line journey enjoyable.
In this article, let us review 15 practical examples of the mighty ls command.

1. Open Last Edited File Using ls -t

To open the last edited file in the current directory use the combination of ls, head and vi commands as shown below.
ls -t sorts the file by modification time, showing the last edited file first. head -1 picks up this first file.
$ vi first-long-file.txt
$ vi second-long-file.txt

$ vi `ls -t | head -1`
[Note: This will open the last file you edited (i.e second-long-file.txt)]

2. Display One File Per Line Using ls -1

To show single entry per line, use -1 option as shown below.
$ ls -1
bin
boot
cdrom
dev
etc
home
initrd
initrd.img
lib

3. Display All Information About Files/Directories Using ls -l

To show long listing information about the file/directory.
$ ls -l
-rw-r----- 1 ramesh team-dev 9275204 Jun 13 15:27 mthesaur.txt.gz
 • 1st Character – File Type: First character specifies the type of the file.
  In the example above the hyphen (-) in the 1st character indicates that this is a normal file. Following are the possible file type options in the 1st character of the ls -l output.
  • Field Explanation
  • - normal file
  • d directory
  • s socket file
  • l link file
 • Field 1 – File Permissions: Next 9 character specifies the files permission. Each 3 characters refers to the read, write, execute permissions for user, group and world In this example, -rw-r—– indicates read-write permission for user, read permission for group, and no permission for others.
 • Field 2 – Number of links: Second field specifies the number of links for that file. In this example, 1 indicates only one link to this file.
 • Field 3 – Owner: Third field specifies owner of the file. In this example, this file is owned by username ‘ramesh’.
 • Field 4 – Group: Fourth field specifies the group of the file. In this example, this file belongs to ”team-dev’ group.
 • Field 5 – Size: Fifth field specifies the size of file. In this example, ’9275204′ indicates the file size.
 • Field 6 – Last modified date & time: Sixth field specifies the date and time of the last modification of the file. In this example, ‘Jun 13 15:27′ specifies the last modification time of the file.
 • Field 7 – File name: The last field is the name of the file. In this example, the file name is mthesaur.txt.gz.

4. Display File Size in Human Readable Format Using ls -lh

Use ls -lh (h stands for human readable form), to display file size in easy to read format. i.e M for MB, K for KB, G for GB.
$ ls -l
-rw-r----- 1 ramesh team-dev 9275204 Jun 12 15:27 arch-linux.txt.gz*

$ ls -lh
-rw-r----- 1 ramesh team-dev 8.9M Jun 12 15:27 arch-linux.txt.gz

5. Display Directory Information Using ls -ld

When you use “ls -l” you will get the details of directories content. But if you want the details of directory then you can use -d option as., For example, if you use ls -l /etc will display all the files under etc directory. But, if you want to display the information about the /etc/ directory, use -ld option as shown below.
$ ls -l /etc
total 3344
-rw-r--r--  1 root root  15276 Oct 5 2004 a2ps.cfg
-rw-r--r--  1 root root  2562 Oct 5 2004 a2ps-site.cfg
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Feb 2 2007 acpi
-rw-r--r--  1 root root   48 Feb 8 2008 adjtime
drwxr-xr-x  4 root root  4096 Feb 2 2007 alchemist

$ ls -ld /etc
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun 15 07:02 /etc

6. Order Files Based on Last Modified Time Using ls -lt

To sort the file names displayed in the order of last modification time use the -t option. You will be finding it handy to use it in combination with -l option.
$ ls -lt
total 76
drwxrwxrwt 14 root root 4096 Jun 22 07:36 tmp
drwxr-xr-x 121 root root 4096 Jun 22 07:05 etc
drwxr-xr-x 13 root root 13780 Jun 22 07:04 dev
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 20 23:12 root
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jun 18 08:31 home
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 17 21:21 sbin
lrwxrwxrwx  1 root root  11 May 17 20:29 cdrom -> media/cdrom
drwx------  2 root root 16384 May 17 20:29 lost+found
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Jul 2 2008 var

7. Order Files Based on Last Modified Time (In Reverse Order) Using ls -ltr

To sort the file names in the last modification time in reverse order. This will be showing the last edited file in the last line which will be handy when the listing goes beyond a page. This is my default ls usage. Anytime I do ls, I always use ls -ltr as I find this very convenient.
$ ls -ltr

total 76
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Jul 2 2008 var
drwx------  2 root root 16384 May 17 20:29 lost+found
lrwxrwxrwx  1 root root  11 May 17 20:29 cdrom -> media/cdrom
drwxr-xr-x  2 root root 4096 May 17 21:21 sbin
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jun 18 08:31 home
drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jun 20 23:12 root
drwxr-xr-x 13 root root 13780 Jun 22 07:04 dev
drwxr-xr-x 121 root root 4096 Jun 22 07:05 etc
drwxrwxrwt 14 root root 4096 Jun 22 07:36 tmp

8. Display Hidden Files Using ls -a (or) ls -A

To show all the hidden files in the directory, use ‘-a option’. Hidden files in Unix starts with ‘.’ in its file name.
$ ls -a
[rnatarajan@asp-dev ~]$ ls -a
.               Debian-Info.txt
..              CentOS-Info.txt
.bash_history         Fedora-Info.txt
.bash_logout         .lftp
.bash_profile         libiconv-1.11.tar.tar
.bashrc            libssh2-0.12-1.2.el4.rf.i386.rpm
It will show all the files including the ‘.’ (current directory) and ‘..’ (parent directory). To show the hidden files, but not the ‘.’ (current directory) and ‘..’ (parent directory), use option -A.
$ ls -A
Debian-Info.txt        Fedora-Info.txt
CentOS-Info.txt        Red-Hat-Info.txt
.bash_history         SUSE-Info.txt
.bash_logout         .lftp
.bash_profile         libiconv-1.11.tar.tar
.bashrc            libssh2-0.12-1.2.el4.rf.i386.rpm
[Note: . and .. are not displayed here]

9. Display Files Recursively Using ls -R

$ ls /etc/sysconfig/networking
devices profiles

$ ls -R /etc/sysconfig/networking
/etc/sysconfig/networking:
devices profiles

/etc/sysconfig/networking/devices:

/etc/sysconfig/networking/profiles:
default

/etc/sysconfig/networking/profiles/default:
To show all the files recursively, use -R option. When you do this from /, it shows all the unhidden files in the whole file system recursively.

10. Display File Inode Number Using ls -i

Sometimes you may want to know the inone number of a file for internal maintenance. Use -i option as shown below to display inone number. Using inode number you can remove files that has special characters in it’s name as explained in the example#6 of the find command article.
$ ls -i /etc/xinetd.d/
279694 chargen   279724 cups-lpd 279697 daytime-udp
279695 chargen-udp 279696 daytime  279698 echo

11. Hide Control Characters Using ls -q

To print question mark instead of the non graphics control characters use the -q option.
ls -q

12. Display File UID and GID Using ls -n

Lists the output like -l, but shows the uid and gid in numeric format instead of names.
$ ls -l ~/.bash_profile
-rw-r--r-- 1 ramesh ramesh 909 Feb 8 11:48 /home/ramesh/.bash_profile
$ ls -n ~/.bash_profile
-rw-r--r-- 1 511 511 909 Feb 8 11:48 /home/ramesh/.bash_profile

[Note: This display 511 for uid and 511 for gid]

13. Visual Classification of Files With Special Characters Using ls -F

Instead of doing the ‘ls -l’ and then the checking for the first character to determine the type of file. You can use -F which classifies the file with different special character for different kind of files.
$ ls -F
Desktop/ Documents/ Ubuntu-App@ firstfile Music/ Public/ Templates/
Thus in the above output,
 • / – directory.
 • nothing – normal file.
 • @ – link file.
 • * – Executable file

14. Visual Classification of Files With Colors Using ls -F

Recognizing the file type by the color in which it gets displayed is an another kind in classification of file. In the above output directories get displayed in blue, soft links get displayed in green, and ordinary files gets displayed in default color.
$ ls --color=auto
Desktop Documents Examples firstfile Music Pictures Public Templates Videos

15. Useful ls Command Aliases

You can take some required ls options in the above, and make it as aliases. We suggest the following.
 • Long list the file with size in human understandable form.
  alias ll="ls -lh"
 • Classify the file type by appending special characters.
  alias lv="ls -F"
 • Classify the file type by both color and special character.
  alias ls="ls -F --color=auto"

Wednesday, September 18, 2013

Chroot mysql

1. Yêu cầu bảo mật

Để mysql được bảo mật hơn các bạn cần cấu hình theo các yêu cầu sau:

 • Cơ sở dữ liệu MySQL phải được chạy trong môi trường Chrooted ;
 • Tiến trình(processes) MySQL phải chạy bằng một tài khoản riêng, chuyên dụng (tạo một tải khoản chỉ dùng để chạy mysql)
 • Chỉ cho phép truy cập từ localhost (Disabled tính năng cho phép truy cập cơ sở dữ liệu từ xa)
 • Đặt password phức tạp cho tài khoản quản trị cao nhất của MySQL (Root)
 • Đổi tên tài khoản quản trị Mysql (root)
 • Cấm truy cập Nạt danh (Anonymous access) đến cơ sở dữ liệu (tài khoản nobody) phải bị disabled
 • Xóa tất cả các cơ sở dữ liệu và tables mẩu được tạo bởi Mysql (như test...)
2. Cài đặt MySQL

2.0 Tạo tài khoản để chạy mysql

Mã:
pw groupadd mysql

pw useradd mysql -c "MySQL Server" -d /dev/null -g mysql -s /sbin/nologin

2.1 Cài đặt mysql
 

Mã:
#cd /usr/local/mysql 
#./configure --prefix=/usr/local/mysql --with-mysqld-user=mysql --with-unix-socket-path=/tmp/mysql.sock --with-mysqld-ldflags=-all-static
#make
#su
#make install
#strip /usr/local/mysql/libexec/mysqld
#scripts/mysql_install_db
#chown -R root /usr/local/mysql
#chown -R mysql /usr/local/mysql/var
#chgrp -R mysql /usr/local/mysql
2.2 Copy tập tin cấu hình

Mã:
#cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
#chown root:sys /etc/my.cnf
#chmod 644 /etc/my.cnf
2.3 Start Mysql

Mã:
  /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

2.4 Kiểm tra kết nối đến Mysql
 

Mã:
 
#/usr/local/mysql/bin/mysql -u root mysql -> Enter
mysql> show databases;
+----------+
| Database |
+----------+
| mysql  |
| test   |
+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> quit;
2.4 Stop Mysql

Mã:
  /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root shutdown


3. Chrooting the server

Áp dụng cho hầu hết hệ nên tảng linux, unix..

3.2 Chuẩn bị môi trường chrooted

Mã:
mkdir -p /chroot/mysql/dev
mkdir -p /chroot/mysql/etc
mkdir -p /chroot/mysql/tmp
mkdir -p /chroot/mysql/var/tmp
mkdir -p /chroot/mysql/usr/local/mysql/libexec
mkdir -p /chroot/mysql/usr/local/mysql/share/mysql/english

3.3 Set quyền
 

Mã:
chown -R root:sys /chroot/mysql
chmod -R 755 /chroot/mysql
chmod 1777 /chroot/mysql/tmp

3.4 Tạo cấu trúc thư mục
 

Mã:
cp /usr/local/mysql/libexec/mysqld /chroot/mysql/usr/local/mysql/libexec/
cp /usr/local/mysql/share/mysql/english/errmsg.sys /chroot/mysql/usr/local/mysql/share/mysql/english/
cp /etc/hosts /chroot/mysql/etc/
cp /etc/host.conf /chroot/mysql/etc/
cp /etc/resolv.conf /chroot/mysql/etc/
cp /etc/group /chroot/mysql/etc/
cp /etc/master.passwd /chroot/mysql/etc/passwords
cp /etc/my.cnf /chroot/mysql/etc/
3.5 Xóa mật khẩu và nhóm không cần thiết

Mã:
cd /chroot/mysql/etc
pwd_mkdb -d /chroot/mysql/etc passwords
rm -rf /chroot/mysql/etc/master.passwd
3.6 Special considerations


Mã:
/dev/null:  
ls -al /dev/null
 crw-rw-rw- 1 root sys  2,  2 Jun 21 18:31 /dev/null
mknod /chroot/mysql/dev/null c 2 2
chown root:sys /chroot/mysql/dev/null
chmod 666 /chroot/mysql/dev/null
 cp -R /usr/local/mysql/var/ /chroot/mysql/usr/local/mysql/var
chown   -R mysql:mysql /chroot/mysql/usr/local/mysql/var

3.7 Cấu hình Charset ngôn ngữ
 

nếu muốn sử dụng thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng anh thì chúng ta có thể copy charsets thích hợp vào 

Mã:
 /usr/local/mysql/share/mysql/charsets .
3.8 Kiểm tra sau khi cấu hình

Mã:
/chroot/mysql mysql /usr/local/mysql/libexec/mysqld &

4 Disable truy cập từ xa (không cho kết nối từ xa vào mysql)

thêm dòng: skip-networking vào trong thẻ [mysqld]

Mã:
  vi /chroot/mysql/etc/my.cnf
 skip-networking
4.2 Cải thiện bảo mật Local

thêm dòng: set-variable=local-infile=0 vào trong thẻ [mysqld]

Mã:
/chroot/mysql/etc/my.cnf: 
 set-variable=local-infile=0
Không cho phép sử dụng: mysqladmin, mysqldump..

Mã:
 [client] section of /etc/my.cnf: 
 socket = /chroot/mysql/tmp/mysql.sock
Khi nào cần sử dụng mysqladmin, mysqldump thì sử dụng lênh sau: 

Mã:

--socket=/chroot/mysql/tmp/mysql.sock
4.3 Thay đổi mật khẩu root

Mã:
 chrootuid /chroot/mysql mysql /usr/local/mysql/libexec/mysqld &
 
  /usr/local/mysql/bin/mysql -u root 
 mysql> SET PASSWORD FOR root@localhost=PASSWORD('new_password');

4.4 Xóa người dùng và cở sở dữ liệu mặc đinh
 

Mã:
 mysql> drop database test;
 mysql> use mysql;
 mysql> delete from db;
 mysql> delete from user where not (host="localhost" and user="root");
 mysql> flush privileges;

4.5 Đổi tên tài khoản root
 

Mã:
mysql> update user set user="mydbadmin" where user="root";
mysql> flush privileges;


4.6 Xóa history
 


Cuối cùng chúng ta nên xóa nội dung file: history của mysql (~/.mysql_history), tập tin này chủa tất cả các lệnh mà mysql đã thực thi (Đặt biệt mật khẩu được lưu trữ theo dạng Plain Test trong tập tin này  


Mã:
 cat /dev/null > ~/.mysql_history
Vậy là chúng ta đã cấu hình bảo mật cở bản cho Mysql rồi đó,


chúc các bạn năm mới vui vẽ và thành công

Tham khảo:

Securing MySQL: step-by-step

Securing Apache: Step-by-Step
http://www.symantec.com/connect/articles/securing-mysql-step-step