Thursday, July 25, 2013

Lệnh dd

-dd dùng để copy các phân vùng và đĩa cứng… dd đọc theo từng block, theo mật định là 512 bytes.
Dạng sử dụng:
dd if="source" of="target" bs="byte size" conv="conversion"

Sử dụng dd

-copy đĩa cứng:
# dd if=/dev/hda of=/dev/hdc bs=4096
-Backup:
# dd if=/dev/hda1 of=/home/root.img bs=4096 conv=notrunc,noerror
-Restore:
# dd if=/home/root.img of=/dev/hda1 bs=4096 conv=notrunc,noerror
-Backup + nén:
# dd bs=1M if=/dev/hda1 | gzip -c > root.gz
-Restore với bản nén:
# gunzip -dc root.gz | dd of=/dev/hda1 bs=1M
-Backup + nén tới remote host:
# dd bs=1M if=/dev/hda1 | gzip | ssh user@host 'dd of=root.gz'
-Kiểm tra bad blocks:
# dd if=/dev/hda of=/dev/null bs=1M
-Xoá toàn bộ ổ cứng:
# dd if=/dev/zero of=/dev/hda
-Backup MBR:
# dd if=/dev/hda of=/mbr_hda-old bs=512 count=1
-Xoá MBR và bảng phân vùng đĩa cứng:
# dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1