Thursday, July 25, 2013

Kiểm tra I/O của VPS/Server Linux

 (tốc độ đọc, ghi) của một máy chủ rất quan trọng. Với một máy chủ ảo VPS, bạn cần đạt tầm 60MB/s trở lên. Còn với dedicated bạn cần đạt tầm 120-130MB/s
Chạy lần lượt các lệnh sau để xem tốc độ I/O của mình. Chúng ta nên test với nhiều dung lượng khác nhau để có tổng quan về tốc độ
#dd if=/dev/zero of=128m.tmp bs=128 count=1M conv=fdatasync
#dd if=/dev/zero of=256m.tmp bs=256 count=1M conv=fdatasync
#dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync
#dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M
#dd if=/dev/zero of=1GB.tmp bs=1024 count=1M conv=fdatasync