Friday, July 26, 2013

Hiển thị tiến trình trong hệ thống LinuxMột trong những công việc cần thiết khi quản trị hệ thống Linux đó là kiểm soát các tiến trình hiện đang chạy. Khi đã biết được những tiến trình nào đang chạy bạn có thể tắt những tiến trình gây giảm tốc độ của hệ thống. Ngoài ra, thông tin về những tiến trình hệ thống cho chúng ta biết nên tắt nhưng tiến trình làm cho hệ thống vận hành không ổn định. Do đó việc biết được những tiến trình nào đang chạy trên hệ thống rất quan trọng. Linux hỗ trợ nhiều phương pháp kiểm tra tiến trình, một trong số đó là sử dụng lệnh ps. Khi sử dụng lệnh này mọi thông tin về những tiến trình đang chạy sẽ được hiển thị. Bạn chỉ cần nhập cú pháp lệnh sau vào cửa sổ terminal:

ps aux | less


Hình 1: Thông tin tiến trình đang chạy trong hệ thống.

Ngoài ra lệnh này có thể sử dụng kết hợp với một số tham số khác như:

# ps –A: Kiểm tra mọi tiến trình trong hệ thống.
# ps -U root -u root –N: Kiểm tra mọi tiến trình ngoại trừ những tiến trình hệ thống.
# ps -u username: Kiểm tra những tiến trình được thực hiện bởi một người dùng nhất định.

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh # top để xem những tiến trình đang chạy trên hệ thống trong thời gian thực.


Ta có 3 mức theo dõi với CPU là:
%CPU < 40%: bình thường, 40 ~ 60 %: cảnh báo, >60% quá tải

RAM và Swap: bộ nhớ swap được dùng đến khi RAM hết ở đây ta lưu ý:
Swap > 50 %: Quá tải

Khi VPS trong trạng thải quá tải: 
Với lệnh top cho ta biết được user và tiến trình nào đang hoạt động, chiếm nhiều mem và CPU nhất.
Ta có thể can thiệp bằng cách kill tiến trình hoặc xem log
Bài xem log mình sẽ hướng dẫn trong một bài sau