Monday, October 14, 2013

ĐỒNG BỘ HÓA THỜI GIAN GIỮA CÁC SERVER LINUX - NTP (NETWORK TIME PROTOCOL)

Giao thức NTP (Network Time Protocol - Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ biến đổi bằng cách sử dụng bộ đệm jitter. NTP cũng là tên gọi của phần mềm được triển khai trong dự án Dịch vụ NTP Công cộng (NTP Public Services Project).


- Tổng quan về hoạt động:
+ NTP client gửi một gói tin, trong đó chứa một thẻ thời gian tới cho NTP server.
+ NTP server nhận được gói tin, gửi trả lại NTP client một gói tin khác, có thẻ thời gian là thời điểm nó gửi gói tin đó đi.
+ NTP client nhận được gói tin đó, tính toán độ trễ, dựa và thẻ thời gian mà nó nhận được cùng với độ trễ đường truyền, NTP client sẽ set lại thời gian của nó.

Thật dễ dàng để cài đặt và cấu hình một NTP server làm đồng hồ của hệ thống.

Kiểm tra xem ntp đã được cài trên server chưa, ta dùng lệnh sau:

#rpm -qa | grep ntp

Nếu chưa có, ta có thể cài đặt bằng lệnh sau

#yum -y install ntp

Tiếp theo, ta cấu hình file /etc/ntp.conf để thêm vào các ntp server tùy ý

#vi /etc/ntp.conf

Mặc định sẽ có 1 số NTP server trong file ntp.conf.Bạn cũng có thể thêm server NTP tùy vào khu vực và mục đích hệ thống của bạn.Ở đây, mình sẽ thêm các NTP server sau:

server 0.asia.pool.ntp.org
server 1.asia.pool.ntp.org
server 2.asia.pool.ntp.org
server 3.asia.pool.ntp.org

Tham khảo thêm về một số NTP server trên thế giới và Châu Á tại đây: pool.ntp.org: NTP Servers in Asia,asia.pool.ntp.org

Khởi động dịch vụ ntpd mỗi khi khởi động

#chkconfig ntpd on

Khởi động hoặc dừng dịch vụ ntp

#service ntpd start
#service ntpd stop
#service ntpd restart

Dùng lệnh sau để kiểm tra ntp đã running chưa

#pgrep ntp

Xem những server NTP mà system của ta đã đồng bộ

#ntpq -p

Để quá trình đồng bộ được chính xác, thì các tham số delay, offset phải có giá trị khác 0 và tham số jitter có giá trị dưới 100.

Xem trạng thái của quá trình đồng bộ

# ntpstat