Monday, September 23, 2013

Ý nghĩa các thư mục trong Linux


Giải thích chức năng thư mục trong Linux
Cây thư mục trong Debian
Một ví dụ khác