Wednesday, September 18, 2013

LIST DISK PARTITIONS COMMAND – CÔNG CỤ DÒNG LỆNH PARTITION

Làm thể nào để liệt kê tất cả các Hard Disk Partition trên hệ thống Linux?

Thông thường, Hard Disk được chia làm 1 hoặc nhiều ổ đĩa logic gọi là partition. Sự phân chia đó được tìm thấy trong partition table tại khu vực sector 0 của Hard Disk.
Trên Linux, thông thườn các Hard Disk được gán /dev/sda, /dev/sdb hoặc… Tên thiết bị liên quan đến chuẩn của Hard Disk. Ví dụ:
 1. /dev/hd* – IDE Disk . /dev/hda sẽ là Hard Disk đầu tiên, /dev/hdb sẽ là Hard Disk thứ hai,…
 2. /dev/sd* – SCSI hoặc SATA disk. /dev/sda sẽ là Hard Disk SCSI/SATA đầu tiên, còn /dev/sdb sẽ là Hard Disk SCSI/SATA thứ  2 và..
Lưu ý: Bạn nên thận trọng khi sử dụng các command dưới đây. Khi bất kỳ thao tác nào không đúng sẽ dẫn đến mất data.

lsblk Command

Liệt kê tất cả các Block Devices, chạy:
[root@linux24h ~]# lsblk
Outputs:
NAME            MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda              8:0  0  20G 0 disk 
|-sda1            8:1  0 500M 0 part /boot
|-sda2            8:2  0 19.5G 0 part 
 |-VolGroup-lv_root (dm-0) 253:0  0 18.6G 0 lvm /
 |-VolGroup-lv_swap (dm-1) 253:1  0 992M 0 lvm [SWAP]
sr0             11:0  1  4G 0 rom 

fdisk command – List Partitions Under Linux

Liệt kê chi tiết về Partition, run:
[root@linux24h ~]# fdisk -l
Outputs:
Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0005e900

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     64   512000  83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2       64    2611  20458496  8e Linux LVM

Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_root: 19.9 GB, 19906166784 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2420 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000


Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_swap: 1040 MB, 1040187392 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 126 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

sfdisk command

Ngoài fdisk command bạn có thể sử dụng sfdisk command, run:
[root@linux24h ~]# sfdisk -l /dev/sda
[root@linux24h ~]# sfdisk -lu /dev/sda
[root@linux24h ~]# sfdisk -ls /dev/sda
Outputs:
Disk /dev/sda: 2610 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0

  Device Boot Start   End  #cyls  #blocks  Id System
/dev/sda1  *   0+   63-   64-  512000  83 Linux
/dev/sda2     63+  2610-  2547- 20458496  8e Linux LVM
/dev/sda3     0    -    0     0  0 Empty
/dev/sda4     0    -    0     0  0 Empty
Sử dụng tùy chọn để biết thêm thông tin, run:
[root@linux24h ~]# sfdisk --h

parted Command

Lưu ýfdisk và sfdisk command sẽ không làm việc nếu partition hệ thống lớn hơn 2TB, công cụ parted command được sinh ra để giải quyết vấn đề đó
Nếu hệ thống chưa được cài đặt parted tool. Run:
[root@linux24h ~]# yum install parted parted-devel -y
Sử dụng, run:
[root@linux24h ~]# parted /dev/sda
Outputs:
GNU Parted 2.1
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
Bạn có thể set hiển thị dung lượng = TB hoặc GB thông qua unit command, run:
(parted) unit GB
(parted) print                              
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   0.00GB 0.53GB 0.52GB primary ext4     boot
 2   0.53GB 21.5GB 20.9GB primary        lvm

(parted) quit   
Để liệt kê chi tiết tất cả Partition Layout trên tất cả Block Devices? Run:
[root@linux24h ~]# parted -l
Outputs:
Model: VMware, VMware Virtual S (scsi)
Disk /dev/sda: 21.5GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start  End   Size  Type   File system Flags
 1   1049kB 525MB  524MB  primary ext4     boot
 2   525MB  21.5GB 20.9GB primary        lvm


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_swap: 1040MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop

Number Start End   Size  File system   Flags
 1   0.00B 1040MB 1040MB linux-swap(v1)


Model: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_root: 19.9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: loop

Number Start End   Size  File system Flags
 1   0.00B 19.9GB 19.9GB ext4

lsscsi command

Nếu hệ thống chưa được cài đặt công cụ giao diện dòng lệnh lsscsi, run:
[root@linux24h ~]# yum install lsscsi -y
Sử dụng:
[root@linux24h ~]# lsscsi
Outputs:
[0:0:0:0]  disk  VMware, VMware Virtual S 1.0  /dev/sda 
[2:0:0:0]  cd/dvd NECVMWar VMware IDE CDR10 1.00 /dev/sr0