Tuesday, March 25, 2014

Configure apache to use php-fpmApache httpd 2.4.x sử dụng mod_proxy_fcgi  php_fpm. Chi tiết bên dưới sẽ hướng dẫn bạn cấu hình php-fpm virtual host.
Code:
[root@linux24h httpd.d]# cd /usr/local/php/etc
[root@linux24h etc]# cp php-fpm.conf.default php-fpm.conf
[root@linux24h etc]# vim php-fpm.conf
Bỏ dấu “;” tại các dòng:
Code:
include=etc/fpm.d/*.conf
pid = run/php-fpm.pid
error_log = log/php-fpm.log
log_level = notice
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
Sau đó nhấn ESC  :wq để thoát ra và lưu lại.

Tạo thư mục chứa các file cấu hình của virtual host:
Code:
[root@linux24h etc]# mkdir fpm.d
Tạo file cấu hình cho host linux24h.com
Code:
[root@linux24h etc]# vim fpm.d/linux24h.com.conf
Thêm vào các dòng như bên dưới:
Code:
[linux24h]
;listen = /var/run/php5-fpm/linux24h.com.sock
listen = 127.0.0.1:9002
listen.allowed_clients = 127.0.0.1
listen.owner = linux24h
listen.group = linux24h
user = linux24h
group = linux24h
pm = dynamic
pm.max_children = 50
pm.start_servers = 20
pm.min_spare_servers = 5
pm.max_spare_servers = 35
pm.max_requests = 500
chdir = /
Để php-fpm có thể tự khởi động khi reboot server:
 • Tạo file php-fpm:
Code:
[root@linux24h ~]#vim /etc/init.d/php-fpm
 • Nội dung như bên dưới và lưu tại /etc/init.d/
Code:
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     php-fpm
# Required-Start:  $all
# Required-Stop:  $all
# Default-Start:  2 3 4 5
# Default-Stop:   0 1 6
# Short-Description: starts php-fpm
# Description:   starts the PHP FastCGI Process Manager daemon
### END INIT INFO
php_fpm_BIN=/usr/local/php/sbin/php-fpm
php_fpm_CONF=/usr/local/php/etc/php-fpm.conf
php_fpm_PID=/usr/local/php/var/run/php-fpm.pid
php_opts="--fpm-config $php_fpm_CONF"
wait_for_pid () {
    try=0
    while test $try -lt 35 ; do
        case "$1" in
            'created')
            if [ -f "$2" ] ; then
                try=''
                break
            fi
            ;;
            'removed')
            if [ ! -f "$2" ] ; then
                try=''
                break
            fi
            ;;
        esac
        echo -n .
        try=`expr $try + 1`
        sleep 1
    done
}
case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting php-fpm "
        $php_fpm_BIN $php_opts
        if [ "$?" != 0 ] ; then
            echo " failed"
            exit 1
        fi
        wait_for_pid created $php_fpm_PID
        if [ -n "$try" ] ; then
            echo " failed"
            exit 1
        else
            echo " done"
        fi
    ;;
    stop)
        echo -n "Gracefully shutting down php-fpm "
        if [ ! -r $php_fpm_PID ] ; then
            echo "warning, no pid file found - php-fpm is not running ?"
            exit 1
        fi
        kill -QUIT `cat $php_fpm_PID`
        wait_for_pid removed $php_fpm_PID
        if [ -n "$try" ] ; then
            echo " failed. Use force-exit"
            exit 1
        else
            echo " done"
        fi
    ;;
    force-quit)
        echo -n "Terminating php-fpm "
        if [ ! -r $php_fpm_PID ] ; then
            echo "warning, no pid file found - php-fpm is not running ?"
            exit 1
        fi
        kill -TERM `cat $php_fpm_PID`
        wait_for_pid created $php_fpm_PID
        if [ -n "$try" ] ; then
            echo " failed"
            exit 1
        else
            echo " done"
        fi
    ;;
    stop)
        echo -n "Gracefully shutting down php-fpm "
        if [ ! -r $php_fpm_PID ] ; then
            echo "warning, no pid file found - php-fpm is not running ?"
            exit 1
        fi
        kill -QUIT `cat $php_fpm_PID`
        wait_for_pid removed $php_fpm_PID
        if [ -n "$try" ] ; then
            echo " failed. Use force-exit"
            exit 1
        else
            echo " done"
        fi
    ;;
    force-quit)
        echo -n "Terminating php-fpm "
        if [ ! -r $php_fpm_PID ] ; then
            echo "warning, no pid file found - php-fpm is not running ?"
            exit 1
        fi
        kill -TERM `cat $php_fpm_PID`
        wait_for_pid removed $php_fpm_PID
        if [ -n "$try" ] ; then
            echo " failed"
            exit 1
        else
            echo " done"
        fi
    ;;
    restart)
        $0 stop
        $0 start
    ;;
    reload)
        echo -n "Reload service php-fpm "
        if [ ! -r $php_fpm_PID ] ; then
            echo "warning, no pid file found - php-fpm is not running ?"
            exit 1
        fi
        kill -USR2 `cat $php_fpm_PID`
        echo " done"
    ;;
    *)
        echo "Usage: $0 {start|stop|force-quit|restart|reload}"
        exit 1
    ;;
esac
Code:
[root@linux24h ~] chkconfig --level 235 php-fpm on