Wednesday, November 6, 2013

Tạo một file backup Server trên Ubuntu bằng rsync

Việc backup dữ liệu quả thật là rất quan trọng. Hôm qua mình phải xử lý 1 cái máy ổ cứng nó đòi tiền bao nhiêu dữ liệu trong đó mém mất. Vì vậy mình nghĩ ngay đến phải làm 1 Server để backup những dữ liệu quan trọng. Thông thường để backup qua mạng bạn có thể sử dụng một FTP Server và một Client Software ở trên đó. Tuy nhiên cách đó thì không tối ưu bởi dữ liệu không được nén lại. Nếu bạn sử dụng nasbackup kết hợp với rsync làm Server thì bạn sẽ có một giải pháp sao lưu hiệu quả. Thường thì Backup Server phải nằm khác nơi với máy kia (tránh trường hợp cháy nổ).
Trong bài này mình hướng dẫn bạn Backup các Windows PC trên Ubuntu Server

Tại Backup Server

Các bạn thiết lập một rsync Server bằng cách sau.sudo apt-get install rsync (ở Ubuntu 7.10 rsync đã được cài mặc định)
Sau đó cần thay đổi file cấu hình của rsync. Username là user mà bạn muốn sử dụng để backup. Bạn nên tạo 1 user riêng để làm việc này.
sudo gedit /etc/rsyncd.conf
Thay đổi file đó với nội dung
[usernamebackup]
path = /home/username/backup
comment = Backup
uid = username
gid = username
read only = false
auth users = username
secrets file = /etc/rsyncd.secrets
Thay đổi quyền trên file cấu hình
sudo chmod 644 /etc/rsyncd.conf
Tạo một file chứa username và mật khẩu
sudo gedit /etc/rsyncd.secrets
với nội dung username:password
Username và password của User dùng để backup.
Việc quan trọng là phải bật server lên bằng cách
sudo gedit/etc/default/rsync
và đổi thành RSYNC_ENABLE=true
Sau đó restart rsync lại
sudo /etc/init.d/rsync restart
Nếu muốn cho rsync chạy mỗi lần khởi động thì bạn thêm dòng
rsync stream tcp nowait root /usr/bin/rsync rsyncd –daemon
vào file /etc/inetd.conf

Tại máy cần backup

Các bạn chỉ cần cài chương trình Nasbackup
Các thông số để cài đặt với server ở trên
Sharename sẽ là usernamebackup
Username và Password là cái bạn đã thiết lập.
IP có thể chọn là IP của máy nội bộ hoặc domain nếu backup qua mạng Internet các bạn phải cài đặt Port Forwarding ở cổng 873 .
################################################
Nếu bạn muốn sao lưu một máy sử dụng Ubuntu thì có thể sử dụng chương trình sbackup. Chương trình này rất dễ sử dụng và cài đặt. Có thêm chức năng backup lên FTP server nữa.